Бюджетний регламент

 

Затверджено

рішення 8 сесії  селищної ради 7 скликання

від 25.03.2020 р. № 191

 

Бюджетний регламент

Літинської селищної ради

 

 1. I. Загальні положення
 2. Бюджетний регламент Літинської селищної ради (далі – Бюджетний регламент) визначає організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання бюджету Літинської селищної об’єднаної територіальної громади (далі – бюджет селищної ОТГ).
 3. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.
 4. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням Літинської селищної ради.
 5. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

 

II.Складання та схвалення прогнозу бюджету селищної ОТГ

 1. Літинський селищний голова (далі - голова ради) щороку спільно з головними розпорядниками коштів забезпечує складання прогнозу бюджету селищної ОТГ (далі – Прогноз бюджету).
 2. Прогноз бюджету складається:
 • відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території;
 • з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 751 Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України;
 • за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною Міністерством фінансів України.
 1. Голова ради забезпечує:
 • визначення основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету;
 • спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, прогнозування обсягів доходів бюджету селищної ОТГ на середньостроковий період;
 • визначення обсягів фінансування бюджету селищної ОТГ, повернення кредитів до бюджету селищної ОТГ та орієнтовних граничних показників видатків бюджету селищної ОТГ і надання кредитів з бюджету селищної ОТГ на середньостроковий період;
 1. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету голова ради організовує підготовку та до 1 травня року, що передує плановому, подання до виконавчого комітету селищної ради (далі - виконавчий комітет) Плану заходів щодо складання Прогнозу бюджету, в якому визначаються:
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Виконавчий комітет щорічно не пізніше 15 травня року, що передує плановому, затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету.
 2. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.
 3. Виконавчий комітет не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Літинської селищної ради.
 4. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).
 5. Розгляд Прогнозу бюджету селищною радою здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради.
 6. Голова ради, керівники структурних підрозділів селищної ради та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку Прогнозу бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету селищною радою та її постійними комісіями.

 

ІII. Складання проекту бюджету селищної ОТГ

 1. Голова ради забезпечує розробку проекту бюджету селищної ОТГ (далі – Проект бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу бюджету, схваленому у році, що передує плановому.
 2. Голова ради організовує надання необхідної інформації центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків.
 3. Голова ради визначає основні організаційно-методичні засади формування Проекту бюджету на плановий рік, відповідає за складання Проекту бюджету та підготовку проекту рішення селищної ради про бюджет селищної ОТГ.
 4. Для забезпечення своєчасного складання Проекту бюджету голова ради

забезпечує підготовку та до 15 серпня року, що передує плановому, подання до виконавчого комітету  Плану заходів щодо складання Проекту бюджету, в якому визначаються:

 • конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Виконавчий комітет щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, приймає рішення про заходи щодо підготовки Проекту бюджету, яким:
 • затверджує План заходів щодо складання Проекту бюджету;
 • затверджує склад робочої групи з питань формування Проекту бюджету (далі – робоча група);
 • врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проекту бюджету.
 1. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету.
 2. Голова ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, забезпечує доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
 3. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення бюджетних запитів та їх подання у встановлені терміни та порядку.
 4. Головні розпорядники коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників Проекту бюджету, згідно з доведеними вимогами.
 5. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники коштів місцевого бюджету у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 6. Голова ради забезпечує доведення до головних розпорядників коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства фінансів України інформації відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу, зокрема:
 • показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;
 • текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, прийнятому у другому читанні;
 • інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проектів місцевих бюджетів.
 1. Головні розпорядники коштів забезпечують звірку вихідних даних, що враховані відповідними центральними органами виконавчої влади при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.
 2. Підготовка проекту рішення про бюджет організовується головою ради згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів України, та до 17 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету для схвалення.

Разом з проектом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені частиною 1 статті 76 Кодексу.

 1. Проект рішення про бюджет схвалюється виконавчим комітетом до 22 листопада року, що передує плановому.

Протягом двох робочих днів після схвалення проект рішення про бюджет направляється до селищної ради.

 

 1. IV. Розгляд проекту рішення про бюджет селищної ОТГ
 2. Проект рішення про бюджет розглядається сесію селищної ради відповідно до її Регламенту (далі – Регламент ради).
 3. Виконавчий комітет подає проект рішення про бюджет до сесії селищної ради не пізніше 27 листопада року, що передує плановому.
 4. Проект рішення про бюджет розробляється відповідно до типової форми, визначеної Міністерством фінансів України.
 5. Пропозиції до проекту рішення про бюджет опрацьовуються відповідними структурними підрозділами селищної ради протягом двох днів з дня їх отримання.

Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:

 • пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;
 • пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому селищній раді проекті рішення про бюджет.
 1. Всі пропозиції розглядаються головою ради в межах балансу бюджету на плановий рік.
 2. Виконавчий комітет в трьох денний термін після отримання пропозицій направляє селищній раді доопрацьований проект рішення про бюджет.

Разом з доопрацьованим проектом рішення про бюджет направляється порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих пропозиціях надаються вмотивовані пояснення.

 1. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет виконавчий комітет враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 Кодексу.
 2. Під час розгляду проекту рішення про бюджет сесією селищної ради та її постійними комісіями беруть участь представники виконавчого комітету та головних розпорядників коштів.

 

 1. V. Затвердження рішення про бюджет
 2. Сесія селищної ради розглядає проект рішення про бюджет на пленарному засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.
 3. Проект рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні сесії селищної ради відповідно до її Регламенту та з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 4. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні бюджету селищної ОТГ враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Виконавчий комітет готує та подає сесії селищної ради проект рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України сесія селищної ради приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 1. Голова ради забезпечує оприлюднення рішення про бюджет на плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Літинський вісник» та на офіційному сайті селищної ради.

 

 1. VI. Організація виконання бюджету селищної ОТГ
 2. Голова ради здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету селищної ОТГ, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету селищної ОТГ.
 3. Казначейське обслуговування бюджету селищної ОТГ здійснюється Управлінням Державної казначейської служби України у Літинському районі (далі – орган Казначейства) відповідно до статті 43 Кодексу.
 4. Бюджет селищної ОТГ виконується за розписом, який затверджує голова ради у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет.

До затвердження розпису бюджету селищної ОТГ (далі – розпис бюджету) голова ради не пізніше 1 січня планового року затверджує тимчасовий розпис бюджету.

 1. Порядок складання і виконання розпису бюджету затверджується розпорядженням голови.
 2. Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису бюджету впродовж року забезпечує голова ради.

Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної ОТГ за рахунок єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом. 

 1. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету селищної ОТГ, голова ради забезпечує його подання до органу Казначейства на паперових та електронних носіях.
 2. Виконання бюджету здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.
 3. Хмільницьке управління ГУ ДПС у Вінницькій області забезпечує виконання планових показників по надходженнях до бюджету, визначених рішенням про бюджет.
 4. З метою упорядкування процедури розподілу коштів бюджету селищної ОТГ:
 • голова ради організовує підготовку розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду до 5-ти раз на місяць;
 • розпорядники бюджетних коштів подають заявку на виділення коштів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань, за один робочий день до вищезазначеного терміну;
 • за обґрунтованим поданням розпорядника коштів голова ради може готувати розпорядження про виділення коштів позачергово.
 1. Головні розпорядники коштів та розпорядники нижчого рівня бюджету селищної ОТГ забезпечують подання органу Казначейства мережі розпорядників коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня та до 20 грудня року, що передує плановому.
 2. Головні розпорядники коштів бюджету селищної ОТГ організовують складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх оприлюднення.
 3. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету селищної ОТГ, застосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5частини другої статті 41 Кодексу).
 4. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу впродовж бюджетного періоду з питань виконання місцевого бюджету голова ради може затвердити План заходів з організації виконання бюджету селищної ОТГ, у якому визначити терміни та відповідальних за виконання відповідних процедур на стадії виконання бюджету за доходами, видатками та кредитуванням.

 

VII.Внесення змін до рішення про бюджет

 1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.
 2. Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями про внесення змін до рішення про  бюджет.
 3. Внесення змін до рішення про бюджет здійснюється за процедурою, визначеною  Регламентом ради, з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 4. Внесення змін до рішення про бюджет, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших рішень селищної ради, не допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного рішення селищної ради і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до рішення про бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту.
 5. Будь-яке рішення, що впливає на зменшення надходжень та/або збільшення витрат бюджету селищної ОТГ поточного року, не може бути прийняте селищною радою, якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені відповідні зміни до рішення про бюджет на відповідний рік.
 6. Рішення ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється на офіційному сайті селищної ради.

 

VІІІ. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету селищної  ОТГ.

 1. Звітність про виконання бюджету селищної ОТГ складає та подає голові ради орган Казначейства відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 та 80 Кодексу.
 2. Голова ради забезпечує підготовку та публікацію інформації про виконання бюджету селищної ОТГ з урахуванням вимог ст. 28 Кодексу:
 • за підсумками кварталу - у місячний термін з дня надходження від органу Казначейства звіту про виконання бюджету селищної ОТГ;
 • за підсумками року – до 1 березня року, що настає за звітним.
 1. Головні розпорядники коштів забезпечують підготовку та подання голові ради звіту по мережі, штатам і контингентам у терміни, визначені ним.
 2. Для організації роботи з підготовки річної звітності про виконання виконавчий комітет може затверджувати План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету селищної ОТГ.
 3. Виконавчий комітет подає до селищної ради звіти про виконання бюджету селищної ОТГ:
 • квартальні - у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду;
 • річний – до 1 березня року, що настає за звітним.
 1. Літинська селищна рада розглядає звіти про виконання бюджету селищної ОТГ відповідно до її Регламенту.
 2. Представники виконавчого комітету, головних розпорядників коштів беруть участь у розгляді звітів.
 3. Постійна комісія селищної ради з питань бюджету здійснює перевірку річного звіту про виконання бюджету селищної ОТГ (далі – річний звіт).
 4. За результатами розгляду річного звіту селищна рада затверджує його або приймає інше рішення з цього приводу.
 5. Головні розпорядники коштів забезпечують оприлюднення та публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм відповідно до норм статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання звітності про виконання бюджету селищної ОТГ.
 7. Голова ради забезпечує підготовку матеріалів та:
 • публікацію інформації про виконання бюджету селищної ОТГ до 1 березня року, що настає за звітним, у газеті «Літинський вісник»;
 • публічне представлення інформації про виконання бюджету селищної ОТГ до 20 березня року, що настає за звітним;
 • оприлюднення рішення селищної ради про річний звіт шляхом розміщення його на офіційному сайті селищної ради не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

__________________________________

 

 

Версія для людей з вадами зору

Оголошення